Att lära av varandra ur vuxenperspektiv

En lärande gemenskap, att lära sig av varandra ur ett vuxenperspektiv

Pexels

Storängens daghem och förskola har redan under flera år arbetat med begreppet att lära av varandra såväl på barn som vuxennivå. På vuxen nivå handlar det i de flesta fall om att lära sig färdigheter kring det egna arbetet samt att anamma läroplanen och dess innehållsområden.


På praktisk nivå handlar lärande av varandra inom småbarnspedagogiken ofta om att hitta nya sätt att arbeta på samt att lära sig nya färdigheter eller till och med helt nya perspektiv för att förverkliga innehållet i läroplanen. Det typiska sättet är att någon i personalen deltar i en fortbildning och sedan ska det nya implementeras i enheten inom hela arbetsteamet och så småningom i hela enheten. Att lära ut nya färdigheter för ett team eller en hel enhet kräver såväl tid som resurser. Ofta ordnas det som delgivning vid ett möte där ett begränsat antal personer deltar på en rätt så kort tid med tanke på inlärning eller som en del av en fortbildningsdag. Åter med ett begränsat tidsutbud.


Under våren och hösten 2019 ordnade SVEBI flera fortbildningar kring digitala verktyg och framför allt hur man kan arbeta med pekplattan i en barngrupp. Trots kvalitativa fortbildningar krävs frekvent upprätthållning av det som man lärt sig. Dessutom kan ett begränsat antal personer delta i samma fortbildning.


På Storängens förskola ville vi öka lärandet av varandra, speciellt kring digitala verktyg samt vissa innehållsområden från läroplanen som multilitteracitet och mediekunskap. Ur vuxenperspektiv betydde det att personal som deltagit i fortbildningar kring hur man kan arbeta med pekplattan i barngruppen skulle samarbeta med personal som inte deltagit i en dylik fortbildning. I och med att vi i år på förskolan har fyra förskolegrupper betydde detta i praktiken att vuxna samarbetade med vuxna från andra förskolegrupper. Hela samarbetet byggdes upp som ett mediaprojekt som varade i två veckor, tre lektioner per vecka.


De olika teman inom mediaprojektet var:

  • reklamfilm

  • trickade bilder med greenscreen

  • att göra en egen sagofilm eller musikvideo

  • genustänkande kring leksaker

  • tidningsreklam

  • trickade eller verkliga foton


Alla teman innehöll inte arbete med pekplatta utan teori och praktik bildade en synergi i projektet. Alla barnen i förskolan delades även in i sex olika tvärgrupper. Varje vuxenpar planerade och förverkligade en lektion under projektet som sedan förverkligades sex gånger. Det vill säga en gång för varje barngrupp. Alla förskolegrupper hade mediaprojektet samtidigt och tidsutbudet för lektionen var hela förmiddagen ända fram till lunchen. Ur barnperspektiv betydde detta, att alla barn i hela förskolan hade lika möjlighet till att få arbeta med film och foto oberoende av personalens kunnande i den egna förskolegruppen.


Fördelen med ett dylikt projekt är att digitala verktyg används på ett pedagogiskt sätt i barngruppen samtidigt som vuxna har en möjlighet att lära sig nya färdigheter som krävs i det egna arbetet. Detta sker i barngruppen, under arbetstid utan arrangemang som kräver att den vuxna är borta från barngruppen. Dessutom har den vuxna en möjlighet att öva samma färdighet flera gånger under några veckor vilket gynnar den egna inlärningen samt ger säkerhet att våga fortsätta på egen hand i framtiden.


Skriven av Storängens förskola.


#multilitteracitet #digitalkompetens #lärandegemenskap #verksamhetskultur

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now